SAMHANDELS – OG LEVERINGSBETINGELSER

Efter en god og konstruktiv dialog når vi frem til at skulle indgå en aftale hvor dialogen selvfølgelig altid vil spille en stor rolle. Vi føler det dog rigtig at nedfælde vore handels- og leveringsbetingelser på skrift således at begge parter har retningslinjer som gælder for en god og seriøs samhandel

  1. Aftalegrundlag og kontrakter

Gillmet Denmark er en afdeling under Højvig Group A/S, Hjulmagervej 3F, 4300 Holbæk, cvr. nr. 25642228. (GD) leverer forskellige leverancer og ydelser i henhold til vore sædvanlige salgs- og leveringsbetingelser som ikke uden skriftlig accept fra GD kan afviges.

Eventuelle ”løse” aftaler skal således bekræftes skriftligt for at være gældende.

Mundtlige aftaler og ordrer er først bindende for GD når der efter færdigdrøftelse af opgaven/leverancen foreligger en skriftlig accept underskrevet af begge parter.

  1. Priser og beregninger.

Priser på varer og produkter er, medmindre andet er skriftligt aftalt, altid AB leverandør/fabrik.

 Konsulent- og serviceydelser faktureres efter individuel aftale, det samme gælder for arbejde udført af eventuelle eksterne underleverandører.

For produkter eller ydelser med en leveringstid på mere end 4 måneder forbeholdes ret til 

ændre aftalt pris såfremt prisstigninger/ prisændringer skyldes omstændigheder der er udefra kommende og ude af GD´s kontrol. Her følges prisindeks fra Danmarks Statistik.

 Alle tilbudte priser er altid plus den til enhver tid gældende moms medmindre andet er skriftligt aftalt. Priser oplyses normalt i danske kroner, opgives prisen undtagelsesvis i Euro vil det være leveringsdagens valutakurs der er gældende

  1. Betaling betingelser.

Varer, ydelser og rådgivning for beløb under kr. 50.000,00 ekskl. moms kræves forudbetaling 

Ved varer fra Gillmet gælder 50 % ved ordreunderskrift, 30 % ved afsendelse og 20 % inden aflæsning. Der kan kræves bankgaranti ved større leverancer/projekter.

 Ved varer der skal leases skal depositum (5-25%)  betales ved kontraktunderskrift.

Ved leverancer fra underleverandører gælder samme regler som for Gillmet

Ved opgaver udenfor Danmark  kræves 50% ved bestilling og 50% før opstart

Hvis det kommer til GD´s underretning at kunden kommer i betalingsproblemer eller bliver registreret i RKI, kan der uanset anden aftale kræves betaling af endnu ikke forfaldne beløb, der kan alternativt kræves bankgaranti

  1. Leveringer 

Da varer og produkter normalt sælges AB fabrik/leverandør er det kunden der bærer risiko for eventuel beskadigelse eller undergang efter at produktet er overdraget til transportør.

Det er derfor udenfor ansvar for GD at erstatte eventuelle skader, men GD vil selvfølgelig medvirke til at minimere skader og fremskaffelse af nye produkter.

Normalt vil forsendelsen være dækket af transportørens forsikring, kunden kan efter regning bede GD om ekstra forsikring.

Såfremt kunden af en eller anden grund ønsker senere levering end aftalt overgår vare til kundens ansvar fra aftalt leveringstidspunkt. En udsættelse af leverancen ændre ikke ved de aftalte betalingstider, ligesom GD forbeholder sit ret til at fakturere eventuelle påløbne omkostninger.

Da leverancen selvfølgelig foregår med lastbil er det kundens ansvar at der kan køres frit til leveringsstedet uden risiko for fastkørsel, eventuelle spor eller sætninger er udenfor ansvar for GD eller transportør. Det er også kundens ansvar at der er så meget plads til rådighed at leverancen og efterfølgende monteringsarbejde kan foregå let og ubesværet. Eventuelle krav om ekstrabetaling ved besværlig og ”bøvlet” levering påhviler kunden. Ved monteringsopgaver skal der være adgang til toilet og vand fra hane samt strøm med 400 V, min. 32 ampere. Ved opgaver af mere end 3 dages varighed skal anvises plads til beboelsesvogne med vand og afløb, samt strøm med 400 v min. 32 amp. Ved opgaver i udlandet er det kundens pligt at sørge for kost og logi i fornuftig standard. Kunden skal endvidere i umiddelbar nærhed af arbejdspladsen anvise plads til arbejdsmateriel og grej.

I tilfælde af GD bliver forsinket med leveringen vil kunden blive skriftlig informeret, efter accept af forsinkelse, dog minimum 14 dage, kan kunden afbestille leverancen og har ikke yderlig krav på erstatning.

  1. Force majeure

Uforudsete hændelser, svigt eller manglende leveringer fra GD´s leverandører, manglende mulighed for at skaffe arbejdskraft eller materialer, strejker, lock out, mangel på transportmulighed, restriktioner fra offentlig myndighed samt andre force majeure begivenheder fritager GD for leverance så længe forhindringerne forefindes, herefter foretages normal levering. Såfremt disse begivenheder strækker sig over mere end en måned har kunden ret til at annullere ordren uden at have andre krav overfor GD.

  1. Andre forhold

Tekster på vores hjemmeside, brochurer og andet vedrørende mål og dimensioner er kun vejledende, endelig produktbeskrivelse vil fremgå af beskrivelse i endelig ordre. GD forbeholder sig således ret til ændringer i mål, vægt m. m. indtil endelig kontrakt er udfærdiget med bindende produktbeskrivelse. 

Kunden er forpligtet til at følge udleveret brugsanvisning på enten dansk eller andet sprog. Kunden kan således ikke kræve erstatning over fejl og mangler såfremt der opstår skader der skyldes at udleveret brugsanvisning/vejledning ikke følges. Kunden er forpligtiget til straks ved varens installation at afprøve om produktet lever op til det aftalte. Såfremt der ikke efter 8 dage er fremkommet skriftlig reklamation, betragtes det leverede at svare til det bestilte og yderlige krav bortfalder. Såfremt en reklamation godtages er det GD`s ret at forsøge at udbedre skaden. Ved køb af produkter der kræver elektriske installationer er det kundens ansvar at tilslutning foretages i overensstemmelse med dansk lovgivning. GD påtager sig intet ansvar ved fejl betjening af produktet, manglende vedligeholdelse samt forkert indkøring af produktet fra kunden eller trediemands side. GD´s ansvar bortfalder ligeledes såfremt der er foretaget forkert installation af produktet, samt forsøgt foretaget ændringer af produktet uden skriftlig tilladelse. GD kan alene gøres ansvarlig i overensstemmelse med produktansvarsloven og kan ikke kræves for større beløb end de i kontrakten beskrevet. GD kan under ingen omstændigheder kræves erstatningspligt for afledte tab.

Såfremt bygherren ønsker entrepriseforsikring anbefales det at tegne denne i eget forsikringsselskab.

Hvis ikke andet er angivet leveres vores stålelementer med varmegalvaniseret overflade. Træfyld i vores hestebokse, skillerum, stalddøre, staldporte mv. er som standard fyrtræ. Vælges der hårdtræ er som standard lærketræ.

  1. Ejendomsforbehold

GD forbeholder sig ejendomsret indtil enhver fordring er betalt. Værneting er dansk ret som afgør tvister i overensstemmelse med dansk ret.